gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
a Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia
ANUL ȘCOLAR: 2024-2025
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
Viziunea unităţii: „Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev” pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care ȋl poate primi omul.” (Platon) Idealul educaţional al școlii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasăa individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. (Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023)
Misiunea unităţii:
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia își propune:


 • Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi professional;
 • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educational incluziv;
 • Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
 • Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
 • Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
 • Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
 • Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia are următoarele obiective:

 • să imprime viziunea şi misiunea unității tuturor factorilor interesaţi;
 • să stabilească împreună cu personalul unității obiective şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;
 • să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;
 • să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;
 • să stimuleze practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;
 • să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;
 • să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere;
 • să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;
 • să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa liceului, dar şi deschiderea serviciilor unității către comunitate;
 • să promoveze utilizarea eficientă a resurselor unității.
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin.
OFERTA DE ȘCOLARIZARE
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia şcolarizează în anul școlar 2023-2024 elevi, cu vârsta între 3-19 ani:

 • învățământ preșcolar: grupa mică – mijlocie - mare
 • învățământ primar: clasele 0-IV
 • învățământ gimnazial: clasele V-VIII
 • învățământ liceal: clasele IX-XII

 • 0,34 grupa mica 10 preșcolari
 • 0,33 grupa mijlocie 9 preșcolari
 • 0,33 grupa mare 3 preșcolari
 • 0,5 clase a 0- a - 7 elevi
 • 0,5 clase a I -a - 3 elevi
 • 0,5 clase a II -a - 4 elevi
 • 0,5 clase a IV-a - 4 elevi
 • 0,5 clase a V-a - 1 elevi
 • 0,5 clase a VI-a - 2 elevi
 • 0,5 clase a VII-a - 3 elevi
 • 0,5 clase a VIII-a - 4 elevi
 • 1 clase a IX-a - 13 elevi
 • 1 clase a X-a - 9 elevi
 • 1 clase a XI-a - 14 elevi
 • 1clase a XII-a - 10 elevi

De asemenea, pentru anul şcolar 2024 – 2025, dispunem de locuri libere pentru clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.
OFERTA CURRICULARĂ

Oferta curriculară a Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia urmărește ca și în anul școlar 2024 – 2025 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:

Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor și ale părinților;
 • Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
 • Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 • Existenţa unor activităţi extracurriculare attractive;
 • Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice.
 • Oferta educațională a Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia este definite în funcție de:

  • opțiunile elevilor și ale părinților;
  • resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;
  • interesele comunității locale.
  OFERTA EXTRACURRICULARĂ

  • Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;
  • Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;
  • Organizarea de excursii tematice;
  • Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
  • Organizarea de concursuri;
  • Organizarea unor activități cultural- artistice;
  • Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;
  • Participarea elevilor la cercuri tematice.
  Relații de colaborare

  Parteneriatele sunt active. Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia a dezvoltat și continuă să dezvolte relaţii reale și autentice de parteneriat cu toate instituţiile și unităţile administraţiei locale şi centrale:
  1. Prefectura
  2. Inspectoratul Şcolar
  3. Primăria
  4. Secția de Poliție
  5. Arhiepiscopia Romano -Catolică Alba Iulia
  6. Fundația Grof Majlath Gusztav Karoly
  7. Fundatia pentru scoala
  Ceea ce ne diferențiază de celelalte unități sunt rezultatele obținute la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul Educației:
  Relații de colaborare

  Parteneriatele sunt active. Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia a dezvoltat și continuă să dezvolte relaţii reale și autentice de parteneriat cu toate instituţiile și unităţile administraţiei locale şi centrale:
  1. Prefectura
  2. Inspectoratul Şcolar
  3. Primăria
  4. Secția de Poliție
  5. Arhiepiscopia Romano -Catolică Alba Iulia
  6. Fundația Grof Majlath Gusztav Karoly
  7. Fundatia pentru scoala
  Ceea ce ne diferențiază de celelalte unități sunt rezultatele obținute la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul Educației:
  Oferta educationala_ GMGK_Oldal_06
  Rezultate Evaluare Națională anul școlar 2022-2023 - Candidati înscrişi 8, promovaţi 6 - 75 %
  Rezultate finale Bacalaureat anul școlar 2022-2023 - Candidati înscrisi, 15, promovați 12 – 80 %
  Liceu – muzică ( susținut de Arhiepiscopia Romano -Catolică Alba Iulia)

  EVENIMENTE REPREZENTATIVE

  2. Ziua porților deschis în cadrul careia se organizeaza: Meciul profesori-elevi; Concursul Pe Urmele Vocatiei; Concursul Creativitate Tirgu Mures etc;
  3. Spectacole de teatru, muzică prezentate de trupa liceului sub îndrumarea domnului profesor Schneider Arnold, Palai Rita Orsolya;
  4. Concursuri de dezbateri Dimen Erika
  5. Concert de Crăciun;
  7. Concursuri de informatică;
  8. Concursuri și activitati specifice liceului Teologic
  9. Activităti de voluntariat.
  RESURSELE EDUCAȚIONALE

  Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:
  • organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor unității pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continua;
  • respectful faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din unitate: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);
  • spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;
  • accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor unității pentru toţi elevii şi profesorii;
  • asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;
  • percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

  RESURSE UMANE
  Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:
  • dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară;
  • manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele unității;
  • cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul unității şi comunităţii;
  Personalul de conducere:
  - Director – Prof. Pr. drd. Farkas Ervin

  Personal didactic de predare:
  - 25 profesori dintre care 14 sunt titulari, 2 suplinitori calificați, 9 personal didactic asociat/pensionary;
  - 3 profesori au doctorat
  - 10 profesori au gradul didactic I;
  - 6 profesori au gradul didactic II;
  - 3 profesori au gradul didactic definitive în învățământ;
  - 3 profesori sunt debutanți.

  Personal didactic auxiliar:
  - administrator financiar
  - secretar şef
  - secretar
  - bibliotecar
  - administrator patrimoniu
  - analist programator
  - informatician

  Personal nedidatic:
  - îngrijitor
  - muncitor calificat întreținere immobile
  - muncitori de întreţinere (cu autorizatie de fochist)
  - paznici
  - fochist
  RESURSE MATERIALE
  Pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în unitate, cât si în curtea acesteia.
  Unitatea oferă:
   săli de clasă;
   1 sală de festivități;
   laboratoare;
   cabinet;
   3 birouri;
   Sală de lectură;
   Bibliotecă;
   Sală de sport;
   Teren de sport.
  Unitatea mai oferă:
  • Spații curate și îngrijite – exigență și disciplină;
  • Activităţi de remediere şcolară;
  • Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;
  • Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;
  • Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunitãţii;
  • Lecţii/activităţi de înaltă ţinută profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.
  Putem afirma că în unitatea noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile.
  PROGRAMUL UNITĂȚII
  Activităţile didactice în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia se desfăşoară într-un singur schimb la nivel primar, gimnazial și liceal, iar la nivel preșcolar în două schimburi:
  - Învățământ preșcolar: orele 8-13, 11-16
  - Învățământ primar: orele 8-13
  - Învățământ gimnazial: orele 8-15
  - Învățământ liceal: orele 8-16
  MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE
  Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia, propunem următoarea strategie:
  a. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității;
  b. Informarea părinţilor cu privire la specificul unității şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul unității.

  Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea acestor obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2023-2024, folosind următoarele direcții:
  • promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, pagina de Facebook), flyere și pliante, reclame radio;
  • promovarea direct, participarea la diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera educatiei pentru elevi, invitarea/participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite instituţii, părinți.
  DATE DE CONTACT:
  Adresa Liceului: Loc. Alba Iulia, Str. Păcii, nr.4, jud. Alba
  Numere de telefon: 0258-819869
  E-mail: gmgkdirector2022@gmail.com
  Echipa de realizare a Ofertei Educaționale:
   Pr. Prof. Pasca Szilárd
   Pr. Prof. Kovács József
   Prof. Palai Rita Orsolya
   Prof. Dimén Erika Ildikó
   Prof. dr. Dimitriu Ligia Valeria
   Străjan Luminița - Ileana

  Oferta educationala_ GMGK_Oldal_11
  Oferta educationala_ GMGK_Oldal_12
  Oferta educationala_ GMGK_Oldal_13