HOME

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

DIN ALBA IULIA

Nivelurile:

Liceal vocaţional teologic – gimnazial / primar / preşcolar

INTRODUCERE

Denumirea şcolii:

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

 1. Adresa: ALBA IULIA, Str. Păcii, nr. 4.
 2. Autoritatea susţinătoare şi conducătoare: Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia;
 3. Scopul principal al şcolii: educarea acelor elevi, care se pregătesc pentru Teologie R-C
 4. Durata studiilor este stabilită de M.E.C.I.

 

Capitolul I.: Dispoziţii generale

 

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Învăţământului:

(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.

Regulamentul şcolii noastre, ce va putea fi consultat şi pe pagina web www.gmgkliceum.ro, va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 55 – 71, 91 – 134 din prevederile MECI, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

 

 

 

 1. Structura anului şcolar şi recrutarea elevilor

a)Anul şcolar începe şi se încheie după datele stabilitate de M.E.C.I.

b)Anul şcolar începe cu conferenţia profesorilor, cu sărbătoarea “Veni Sancte”, iar la sfîrsitul anului şcolar “Te Deum”, sărbători la care participă toţi profesrii şi elevii.

c)Conferinţa profesorilor de la începutul anului şcolar pregăteşte începerea anului de învăţământ.

d)Anul şcolar este structurat conform dispoziţiilor M.E.C.I., în ceea ce priveşte durata semestrelor şi vacanţelor.

e)În ziua “Veni Sancte “, arheiscopul vizitează şcoala, cum este pregătită pentru începerea anului şcolar, ca şi condiţiile de muncă.

 1. Recrutarea elevilor

a) Recrutarea elevilor se face dintre cei reuşiţi la examenul de capacitate şi în conformitate cu dispoziţiile Ministerului.

b) Elevii care vor veni să se înscrie se prezintă la părintele paroh, care dă o scrisoare de recomandare.

c) Modul de desfăşurare a examenului este şi el conform dispoziţiilor Ministerului.

d) Nivelurile preşcolar – primar – gimnazial recrutează copii/elevi din municipiul Alba Iulia şi din localităţile limitrofe şi mai îndepărtate ale judeţului (Oiejdea, Blaj, Tiur, Medveşul Mare, Sânnicolau, Ocna Mureş etc.), deasemeni de la casa de copii albaiuliană al Fundaţiei Sfântu Francisc.

 1. Contribuţia bănească la înreţinerea şcolii

a) Contribuţia bănească stabilită se plăteşte lunar.

b) Contribuţia elevilor buni şi foarte buni la învăţâtură poate fi diminuată, în urma unor hotărâri ale Cons.de administraţie.

c) Strângerea contribuţiei băneşti se face la contabilitatea şcolii.

d) Elevii corigenţi vor plăti o anumită sumă de bani în plus. Se respectă numărul de elevi indicat de M.E.C.I., număr ce se comunică Inspect. şcolar şi Arhiepiscopiei.

 1. Transferul în alte şcoli

Transferul elevilor la şcoala noastră sau din alte şcoli la noi, se face conform regulilor stabilite de M.E.C.I.

In general, la noi pot veni numai elevi buni, capabili de a susţine examenul de diferenţă.

Transferurile figurează în procesele verbale înaintate Episcopiei şi Inspectoratului Şcolar.

Capitolul II.

 1. Educaţia elevilor

a) Seminarul asigură educaţia personală a elevilor, conform Regulamentului stabilit.

b) Directorul şcolii este şi Directorul Seminarului.

c) Directorul are colaboratori direcţi în educarea elevilor pe părintele-prefect şi tot corpul profesoral.

d) Toţi elevii din Seminarul mic locuiesc în internat.

 1. Respectarea regulamentului şcolar

a) Toţi elevii Seminarului, de la admitere până la bacalaureat, inclusiv în vacanţe, au obligaţia de a respecta Regulamentul.

b) Aceste reguli vor fi respectate chiar şi de cei care nu vor urma Teologia.

 1. Educaţia morală şi spirituală

a) Seminarul mic cultivă realizarea vocaţiilor. Prin educaţia religioasă, în primul rând prin cea spirituală, pregăteşte elevii să urmeze pe Cristos Măntuitorul cu sufletul devotat şi inima curată.

b) Sub conducerea paternală a superiorilor, ca şi a părinţilor care trebuie să-i susţină şi să coopereze cu educatorii, elevii trebuie să primeacsă o educatie armonioasă precum si o dezvoltare pe măsură, să cunoască cum se cuvine viaţa şi să păstreze legătura cu familia.

c) În anii petrecuţi în Seminar, prin exemplul profesorilor, scopul este formarea omului de caracter încrezător în Cristos, să cultive dragostea de ţară, să devină sensibili la problemele sociale.

Superiorii au menirea să-i indrume spre viaţa sociamentală.

d) Prin munca colectivă a pedagogilor şi a elevilor, în şcoală e de dorit să se nască tânărul creştin european care doreşte libertate, morală, adevăr şi respectarea aproapelui.

e) Morala învăţată în şcoală se clădeşte nu numai pe sentimente ,ci şi pe Cristos, stânca care în orice împrejurare a vieţii îi va ajuta.

Această morală să fie solul fertil al vocaţiei preoţeşti şi să conserve în el pacea, apărarea mediului înconjurător, a naturii, solidaritatea, voluntarismul, deschiderea spre nou, respectarea sexului opus şi a celor ce vorbesc o altă limbă.

f) Condiţia vieţii spirituale transcendente o formează virtuţile omeneşti naturale:

-sinceritatea

-încrederea în ceilalţi

-dezinteresul

-dreptatea

-cumpătarea

-tăria sufletească

-curajul

g) Pe baza acestor trăsături, fiecare dintre noi are datoria de a-si forma o trăsătură creştinească adevărată:

-umilinţa

-caritatea

-curăţenia sufletească

-străduinţă spre mai bine

h) Faţă de comunitate toţi suntem datori să fim punctuali, disciplinaţi, responsabili pentru bunurile materiale colective şi pentru sarcinile comune.

Coexistenta presupune reguli şi programe, fără de care nu se poate asigura o conlucrare armonioasă.

De aceea elevii trebuie să înveţe tolerarea slăbiciunilor proprii si ale altora si rezolvarea paşnică a problemelor care se ivesc.

Cel care caută mereu rezolvarea prin ceartă a neînţelegerilor, acela nu duce o adevărată viaţă creştinească.

i) Elevii au datoria de a se autoeduca pentru rezistenţa psihică şi fizică care trebuie să devină calitaţi.

j) Educaţia spirituală trebuie privită în paralel cu formarea ştiinţifică. In centrul exerciţiilor religioase stă slujba cea de toate zilele. In afară de acesta, elevii fac împreună rugăciunile de dimineaţă şi de seară, după programul stabilit de părintele spiritual.

Odată pe săptămână(pe cât posibil duminica) e recomandabil să facem împreună o oră din rugăciumea dintr-o parte a breviarului, de regulă în capelă..

La ora stabilită, de asemenea zilnic, facem lectură spirituală.

Pe cât posibil să participăm la meditaţii şi să ne cercetăm conştiinţa.

k) Duminica şi în zilele de sărbătoare elevii trebuie să participe la slujba mare, la Catedrală. Dacă sărbătoarea cade în zi de şcoală atunci în timpul slujbei de dimineaţă să fie predică despre importanţa sărbătorii sau a sfântului respectiv.

Părintele spiritual va avea grijă ca în aceste zile să fie invitat cineva care să vorbească despre aceste lucruri.

Liniştea este obligatorie de la rugăciunea de seară până la cea de dimineaţă, timp în care medităm şi ne cercetăm conştiinţa.

l) Seminariştii mici trebuie să vegheze la dobândirea unor cunoştinţe profunde şi dintr-un cerc cât mai vast. De aceea e bine să dobândească cunoştinţe cât mai largi la învăţătură şi rezultate cât mai bune.

m) Elevii care la sfârşitul clasei a x.- a nu ating media generală minimă stabilită de conferinţa profesorală va fi exmatriculat, ca unul care nu e potrivit pentru viaţa spirituală.

n) Disciplina şcolii obligă pe toţi elevii să-şi ţină rufele curate, masa, patul, dulapul şi obiectele personale, să respecte cu stricteţe orarul, intrarea la clasă la sunetul clopoţelului. Fără aprobare nu e permisă părăsirea clădirii şcolii; în pauze sau în timpul liber se stă numai în curtea şcolii sau în capelă, cu excepţia pauzei mari, când e permisă gustarea. În timpul zilei e interzis accesul în dormitor. Intrarea elevilor la infirmerie se face numai cu aprobarea prefectului. Zilnic e obligatorie pauza pentru plimbare, sunt obligatorii pentru toţi elevii excursiile organizate cu clasa sau cu şcoala.

o) E interzisă cu desăvârşire intrarea elevilor la bucătărie şi conversaţia cu personalul bucătăriei. Orice problemă personală în acest sens se rezolvă cu părintele prefect.

p) E interzis consumul băuturilor alcoolice, pe toată durata studiilor la seminar. Abaterea de la regulă înseamnă pedeapsă gravă. Se include şi perioada vacanţei de vară. De asemenea se interzic jocurile de noroc.

q) In cazul unor probleme personale elevii se prezintă în primul rând la prefect.

r) Între elevi trebuie să fie prietenie şi bună înţelegere, nu au loc certuri şi batjocuri. Trebuie respectaţi cei ce vorbesc o altă limbă şi ar fi de dorit ca fiecare elev să înveţe şi o altă limbă.

s) Dintre elevi, unii sunt numiţi de superiori în diferite funcţii: ductor – şef, ductor, responsabil de dormitor, de clasă, redactorii, casierii, responsabilii cu muzica,sacriistiarii, organiştii, responsabilii de chei, infirmierii, responsabilii cu sportul, cu rufele, responsabilii tehnici, responsabilii cu dulapurile cu mâncare (ordinea lor).

t) Trebuie îngrijite lucrurile şcolii. Paguba pricinuită se remediază de elevul vinovat; dacă nu se ştie plăteşte clasa.

u) Sala de sport e disponibilă numai pentru elevi. Fiind la demisol, sub clase, se interzic sporturile gălăgioase în timpul cursurilor. De asemenea, sala nu se va folosi după ora opt seara, pentru a nu deranja pe cei care se odihnesc.

v) E interzis accesul persoanelor din oraş în sala de sport.

w) Pe timpul vacanţei de vară sala se închide iar cheia este la prefect.

x) Salutul în şcoală este: “Laudetur Jesus Christus!”, adresat profesorilor.

y) În timp ce ne deplasăm pe stradă spre cantină, deplasarea e liniştită şi civilizată.

 1. Regulament de ordine interioară

Infirmeria:

a) Elevul bolnav se prezintă prefectului şi apoi este chemat medicul.

b) Nici un elev bolnav nu rămâne în dormitor. Încălcarea acestei reguli este socotită un delict grav.

c) În incinta infirmeriei este interzis radioul şi casetofonul. Cel intrat în infirmerie trebuie să fie preocupat de odihnă şi recuperare.

d) Şi la infirmerie, la ora 22 se face stingerea şi somnul.

e) Indiferent de boală, la sfârşitul săptămânii se face recuperarea materiei.

f) Prezenţa în infirmerie la sfârşitul sâptămănii poate fi tendenţioasă, de aceea cine nu participă vineri dimineaţa la liturghie, nu are voie să părăsească inirmeria până luni dimineaţă, deoarece am observat că vineri după ultima oră “se vindecă” bolnavii.

g) Camera de infirmerie trebuie să fie în ordine, de aceasta răspunzând bulnavii.

Dormitoarele

a) Camerele pot fi folosite numai pentru odihnă şi somn.

b) Se păstrează ordinea în camere.

c) De ordinea camerelor răspund: responsabilli camerelor, ductorul şi magiştrii. Părintele-prefect răspunde de ordinea şi curăţenia şcolii.

d) Nu se pun pachete pe fereastră, rufe spălate pe calorifer, nu ţinem nimic în afara dulapului.

e) De dimineaţă de la deşteptare până la culcare, patul trebuie să fie făcut şi ţinut curat în cameră.

f) După micul dejun se duce gunoiul din cameră şi se se curăţă coşul de gunoi.

g) Peste zi nu e voie să ne culcăm în pat. Dacă cineva se aşează cu pantofii în pat, i se va scade nota la purtare.

h) Nu e voie să punem tablouri pe pereţii camerelor-de aceasta se îngrijeşte şcoala.

i) La ora 22.00 se face stingerea în camere. Nu e voie să folosim lampă de cameră, instumente muzicale, radio sau televizor.

j) Pantofii sunt duşi seara în camera de baie şi-i curăţim. Magiştrii au voie să pună la gunoi pantofii murdari, dar să fie anunţat prefectul.

k) Nu se ţin în cameră alimente alterabile.

l) Regula de mai sus este valabilă şi pentru oaspeţi. Oaspeţii la ora 8 dimineaţa predau cheia camerei la prefect, care verifică camera.

m) Oaspeţii răspund de păstrarea ordinii, liniştii în camera şi în clădirea şcolii.

n) După vizionarea programului de televizor (în hol), scaunele sunt duse în camere.

 1. Utilizarea instrumentelor muzicale şi a sălii de muzică

a) În sala de muzică pot intra doar elevii care se pregătesc pentru examenul de cantor, pentru care au plătit cotizaţia anuală.

b) Din cotizaţia anuală se echipează sala de muzică cu instumente muzicale şi se susţine financiar sala de muzică.

c) Instrumentele muzicale sunt preluate semestrial sau anual de către cei care se pregătesc pentru examenul de cantor.

d) La preluarea instrumentelor se întocmeşte proces-verbal, în care trebuie să figureze numărul, seria, semnele caracteristice ale instrumentului, starea de funcţionare şi declaraţia celui care le-a preluat, conform căruia, în caz de deteriorare paguba să fie plătită de către utilizator. Procesul verbal va fi semnat de către beneficiar, de către dirijor, de către prof. de muzică şi de cantorul principal.

e) Responsabilii permanenţi ai sălii de muzică sunt: prefectul, organistul, şi prof. responsabil în domeniu.

f) Instrumentele pot fi folosite doar cu căşti, ca să nu fie deranjaţi de alţii!

g) Fiecare elev poate folosi doar acel instrument pe care l-a preluat cu proces verbel.

h) La orga capelei se poate exersa doar cu permisiunea spiritualului şi f.rar, pentru a nu deranja pe cineva în rugăciune.

i) Utilizatorul instrumentelor trebuie să cunoască regulamentul sălii de muzică.

j) Din sala de muzică se pot scoate instrumente doar cu permisiunea prof. responsabil, la ocazii speciale.

k) Instrumetele nu pot fi dezmembrate, modificate iar în caz de deteriorare trebuie duse spre verificare la specialişti.

l) Pagubele sunt plătite întotdeauna de către beneficiarul care figurează în proces verbal.

m) Lista cu numele celor care exersează este întocnită doar de către dirijor şi afişată la vedere în sala de muzică.

 1. Regulamentul internatului

a) Internatul este domniciliul elvilor şcolii,unde pot fi prezenţi doar în timpul permis: în pauza mare, în timpul liber de sămbătă şi duminică şi în timpul zilei de la rugăciunea de seară pănă dimineaţă la Sf. Liturghie.2100

b) Vizitatorii pot veni în internat doar cu permisiunea prefectului, pe căt posibil membri de familie, dar seara după ora 2100 ei nu pot fi cazaţi în internat.

c) Deoarece internatul şi dormitoarele servesc la odihna elevilor, seara după ora 2100 păstrăm silenţium religiosum (linişte totală). În acest timp ,nu vorbim nici în baie ,nici pe hol.

d) Radioul şi casetofonul se pot asculta doar în timpul liber, sămbăta şi duminica, în linişte.

e) Este interzisă ascultarea muzicii în şcoală şi în internat în timpul săptămânii, înainte de masă şi după 2100.

f) Se va păstra ordinea şi curăţenia în fiecare încăpere a internatului, la spălător, la toaletă, pe hol.

g) Responsabilii cu ordinea în internat sunt magiştrii. Responsabilii în dormitoare, băi şi alte anexe sunt cei desemnaţi pentru aceasta.

h) Responsabilii cu ordinea şi curăţenia pot solicita ajutorul oricărui elev pentru ca aceasta să fie păstrată.

i) Aerisirea dormitoarelor se face pe parcursul micului dejun, conform tabelului întocmit de către responsabilul dormitorului. Geamurile se închid imediat după micul dejun.

j) Pentru a păstra ordinea şi estetica dormitoarelor,nu putem ţine altceva în dormitor decât papucii de casă sub pat, prosopul pe stinghia patului şi dulapul. Ceea ce este în plus, poate fi confiscat de către director, magistru sau prefect.

k) Pantofii pot fi ţinuţi doar curaţi pe rafturile special amenajate. Pantofii murdari nu se păstrează în incinta internatului, nici în dormitoare, pentru a se evita mirosul neplăcut.

l) În internat se circulă în papuci de casă iar la plecare acestia se lasă în ordine pe aceleaşi rafturi special amenajate.

m) Lenjeria schimbată se duce imediat la spălătorie.

n) Se interzice lipirea pe pereţii internatului a oricărei fotografii sau portrete.

o) De integritatea geamurilor şi a mobilierului internatului sunt răspunzători locuitorii dormitorului. Pagubele sunt imediat raportate prefectului şi plătite. Dacă nu se descoperă cine a cauzat paguba ea va fi suportată de toţi membrii dormitorului.

p) Cheile internatului se află în posesia elevului responsabil cu acestea, care în fiecare seară la ora 2100 închide toate uşile şcollii iar cheia nu o dă nimănui. Doar magistrii mai pot beneficia de chei.

q) Elevul responsabil cu cheia are obligatia de a încuia scoala si atunci cănd elevii participă la unele activităţi din afara şcolii.

r) În internat magiştrii sunt obligaţi să păstreze în totalitate regulamentul şcolii şi al internatului.

ş) Orice pagubă inregistrată în internat trebuie imediat raportată prefectului.

t) După ora 2100 nimeni nu are voie să părăsească incinta şcolii.

u) Elevilor nu le este permisă părăsirea internatului în ţinută necorespunzătoare, lucru valabil si pentru participarea la ore sau în incinta internatului.

 1. Serviciul elevilor

Regulamentul elevului de serviciu la poartă:

a) Elevii de serviciu la poartă se schimbă pe clase, în ordine alfabetică.

b) În caz de boală, elevul respectiv este înlocuit de cel care urmează.

c) Serviciul la poartă durează pănă la ora 2100, cănd elevul de serviciu are obligaţia să verifice şi să închidă toate geamurile din şcoală.

d) Camera de portar nu poate fi părăsită de elevul de servici, decăt cu înlocuitor.

e) În timpul serviciului la poartă este interzisă ascultarea muzicii.

f) Este interzis accesul altor elevi în camera de portar.

g) Dacă schimbul durează mai mult de o oră,trebuie anunţat prefectul şi notat schimbul şi cauza acestuia în caietul de observaţii.

h) Obligaţia elevului de servici este să ţină curăţenie şi ordine în camera portarului.

i) În timpul zilei elevul de serviciu se va îngriji de curătenia din holul de la intrarea în şcoală..

j) Nu va lăsa persoane străine să intre în şcoală.

k) Musafirii trebuie să aştepte pe hol până este chemată persoana căutată.

l) Dacă la telefon este chemat un elev, se va folosi telefonul de la poartă.

m) Elevul de serviciu va fi îmbrăcat la costum şi cravată.

n) La intrarea în şcoală a profesolior, elevul de serviciu va saluta cu expresia:”Laudaetur Jesus Chistus!”.

 

Regulamentul elevului de serviciu pe clasă – (toate nivelurile):

Va fi efectuat de 1 elev / zilnic, după o planificare semestrială ce se va afişa.

Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:

 • golirea coşului de gunoi
 • curăţenia
 • ridicarea scaunelor (pentru clasele de gimnaziu)

Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.

 1. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
 2. Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
 3. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
 4. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

a) anunţa profesorul că este ultima oră;

b) aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;

c) verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei;

d) prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;

e) goli coşul de gunoi şi găleata cu apă.

 1. La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia şi în laboratoare. Observaţiile vor fi trecute în caiet.
 2. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu trei zile.
 1. Carnetul de elev

a) La începutul fiecărui an şcolar elevul primeşte carnetul de elev ce conţine obligaţiile acestuia şi în care se ţine evidenţa notării.

b) Obligariu elevul va purta asupra lui carnetul de elev la ore şi îl va prezenta profesorului pentru notare.

c) Profesorii sunt obligaţi să treacă notele în carnete, să facă observaţiile necesare pentru ca părinţii, dirigintele, directorul şi toate persoanele responsabile de educarea elevului să poată lua la cunoştiinţă evoluţia şcolară a acestuia.

d) Magisterul are datoria de a verifica săptămânal carnetele şi de a atenţiona elevii cu probleme.

e) Părinţii au datoria de a semna carnetele pe timpul vacanţei.

f) Este interzisă intervenţia elevului în carnetul de note (semnătura, falsificare de note).

 1. 1 Verificarea comportamentului elevului

a) Directorul, spiritualul, prefectul şi diriginţii au obligaţia de a veghea asupra comportamentului elevilor în incinta şi în afara şcolii.

b) În pauze sau în excursii, elevii sunt de asemenea supravegheaţi şi însoţiţi.

c) În excursii, profesorul însoţitor este obligat să nu părăsască grupul.

d) La deshiderea anului şcolar, directorul stabileşte serviciul profesoral pe şcoală.

e) Pe cât posibil, e bine ca profesorii să fie prezenţi şi în zilele de duminică şi în cele de sărbătoare la manifestările organizate în şcoală.

f) Toţi diriginţii vor culege date şi informaţii despre fiecare elev, în fiecare an, date pe care le va consemna în caietul personal şi care, în funcţie de importanţă, vor fi transmise directorului. Toate datele vor fi păstrate de-a lungul anilor şi, dacă elevul va urma institutul teologic, acestea vor fi transmise acolo.

 1. Programul zilnic al şcolii

a) Toţi elevii şi profesorii sunt obligaţi să respecte programul zilnic iar schimbarea acestuia o face numai directorul.

b) Programul zilnic săptămâmal:

– 630 – deşteptarea

– 7 – Sfânta Liturghie

– 735 – micul dejun

– 750 – pauză

– 8 – 1350 – programul la clasă pe ore

– 14 – prânzul

– 1420 – 1550 – liber (ieşirea la plimbare în oraş este obligatorie)

– 16 – 1730 – silentium

– 18 – 1945 – silentium

– 1930 -1945 – lectură la alegere

– 1950 – cina

– 2015 – 21 – repetarea lecţiilor

– 22 – stingerea

c) Programul de sâmbătă:

– 7 – deşteptarea

– 730 – Sfânta Liturghie

– 8 – micul dejun

– 830 – curăţenie în jurul şcolii

– 9 – curătenie în camere şi în incinta şcolii

– 10 – 1130 – silentium

– 1130 – 1200 – pauză

– 1200 – 1300 – silentium

– 1300 – 1410 – prânzul

– 1415 – 1700 – liber

– 1700 – 1800 – silentium

– 1815 – 1900 – lectură la alegere

– 1900 – cina

– 2200 – stingerea

– 2300 – cei care au urmărit programul la televizor obligatoriu se vor culca

d) Programul de duminică:

– 745 – deşteptarea

– 815 – rugăciunea de dimineaţă

– 10 – Liturghia la Catedrală

– 1155 – 13 – silentium

– 12 – “Îngerul Domnului”

– 13 – 1320 – pauză

– 1320 – 1350 – citirea Bibliei

– 14 – 1420 – prânzul

– 1420 – 1650 – liber

– 17 – 18 – silentium

– 18 – 1815 – pauză

– 1815 – 1900 – silentium

– 1900 – cina

– 2200 – stingerea

Programul deşteptării şi al culcării este obligatoriu, nu se face derogare de la cele 8 ore de somn.

 1. Ingrijirea avutului obştesc

Elevii au datoria să îngrijească clădirea şcolii şi tot ce este în clădire. Ei sunt direct răspunzători pentru pagubele pricinuite, pe care le vor plăti. La începutul anului şcolar, dirigintele şi prefectul atrag atenţia elevilor în ceea ce priveşte îngrijirea clasei, a îmbrăcăminţii, rechizitelor şi în general asupra tuturor bunurilor şcolii.

 1. Rechizitele şcolare şi accesoriile necesare elevilor

a) Părinţii au obligaţia să asigure elevului rechizitele şi îmbrăcămintea necesare.

b) Şcoala cere elevilor să aibă: un costum negru, cravată, pantofi negri din piele, ciorapi negri, cu care să meargă duminica şi în sărbători la biserică.

c) Să aibă rechizitele şi manualele cerute de fiecare peofesor.

d) Rechizitele şi îmbrăcămintea sunt controlate, în dulapuri, de către prefect. Nimic din ceea ce nu este necesar, nu va fi ţinut în clasă sau în bancă.

 1. Regulamentul ptr. cazuri de învoire

a) De la ore se lipseşte numai cu învoirea medicului. La nevoie şi prefectul aprobă scurte învoiri, cu avizul directorului. La fel se procedează şi la absenţele de la programul religios.

b) Nu se admit absenţe nemotivate sau obligaţii neonorate din partea elevilor.

c) Părăsirea oraşului se face numai cu avizul directorului şi în situaţii absolut deosebite(deces, tribunal etc.)

d) Elevii neînsoţiţi de profesori nu pot merge în excursii sau tabere.

 1. Programul cultural

a) La teatru, filme şi alte programe culturale pentru elevi, se merge numai cu avizul directorului.

b) Programele radio şi tv. se vizionează numai cu avizul educatorilor.

c) Filmele video trebuie să fie verificate de prefect şi apoi pot fi vizionate. Se interzice vizionarea filmelor porno şi de groază.

d) În vacanţe, televizorul este încuiat în dulap, iar cheia se predă prefectului.

e) Televizorul, video, etc. nu se împrumută. Repararea lor se face cu ştiinţa prefectului, de către persoane autorizate.

f) Se interzice introducerea în şcoală a revistelor porno.

 1. Primirea musafirilor

a) Programul ptr. vizite este sâmbătă şi duminică. Alte vizite se pot primi în timpul liber(pauzele de prânz). Nu se pote primi vizite în timpul mesei sau în timpul altor programe. Această regulă funcţionează şi pentru musafirii preoţilor sau ai teologilor.

b) Dintre musafiri numai păriţii pot fi cazaţi în internat, cu avizul prefectului.

 1. Pedepsirea elevului

a) Dacă elevul este împotriva cinstei religioase sau a legii, dacă se abate de la regulamentul şcollii, este pedepsit.

b) Sufletul omului are nevoie de pedeapsă şi omenie, necesită durere ca să se întoarcă spre bine. Pedeapsa este întotdeauna spre binele elevului; binele elevului este totdeauna iubirea, care trebuie dată şi la pedeapsa grea.

18 Pedepse disciplinare

Pedeapsa şcolară are în general ca scop prevenirea şi îndreptarea, excluderea este aplicată doar în cazul în care, se strică moralul şcolii sau este în pericol de a fi deteriorat spiritul comun al şcolii. Scopul pedepsei este în primul rând corectarea morală a elevului, apărarea moralităţii colegilor şi restabilirea ordinii în şcoală.

Ca urmare ştregăriile comise din neastâmpărul copilăresc, nu trebuie judecate prea aspru.

a) Faptul că, elevii provin din diferite părţi, şi ajung în şcoala noastră cu diferite niveluri de spiritualitate şi morală, îi pune pe educatori (profesori) în faţa unei probleme grele, care necesită multă înţelegere şi răbdare.

b) Pedepsele disciplinare şcolare, din partea prefectului, profesorului sau a dirigintelui sunt următoarele:

1) Mustarea de la diriginte sau prefect, în faţa clasei.

2) Citarea în faţa directorului şi mustrare de la director.

3) Mustrare de la director în faţa clasei.

4) Citarea în faţa profesorilor, mustrare severă, eventual retragerea sau propunerea plecării.

5) Exmatricularea.

c) Alte pedepse: vătămare corporală, închiderea, retragerea mâncării, îngenuncherea sunt interzise, chiar dacă părinţii dau împuternicire pentru ele.

d) Exmatricularea poate fi utilizată după o anchetă condusă de corpul profesoral, despre care trebuie scris un proces-verbal. Exmatricularea se efectuează numai cu acordul Episcopului.

e) Decizia de exmatriculare şi alte măsuri disciplinare mai grave sunt anunţate elevilor de către director.

f) Din Seminar este exmatriculat elevul care aduce în seminar băuturi ce conţin alcool, sau cei care consumă pe ascuns alcool. Tot acestă pedeapsă o vor primi şi cei care sunt părtaşi la asemenea lucruri.

g) Nici profesorii sau educatorii nu pot consuma alcool în şcoală. Este interzis să trimită elevii să cumpere pentru ei băutură sau ţigări.

h) Furtul atrage după sine exmatricularea.

i) Plecarea din seminar fără permisiune sau chiulul atrage după sine exmatricularea.

j) Este interzis a se aduce arme, petarde sau orice fel de explozibil în incinta şcolii sau depozitarea acestora.

k) Cine fumează în clădire primeşte nota “7” la purtare şi dacă al doilea avertisment nu e de folos, la al treila avertisment trebuie să părăsească şcoala.

l) Persoana care fumează în afara clădirii, prima dată i se scade nota la purtare la 9, a doua oară i se scade nota la purtare la 8 şi primeşte un ultim avertisment, iar după a treia ocazie va părăsi şcoala.

Capitolul III: Exercitarea calităţii de elev

Nivelurile primar şi gimnazial

 1. Comportamentul în şcoală
 2. Opţiunea pentru Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gustáv Károly” înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
 3. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
 4. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
 5. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorul şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
 6. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
 7. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
 8. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
 9. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
 10. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.
 11. Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate.
 12. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor avertiza şi îi vor nota în caietul clasei.
 13. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
 14. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor.
 15. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi făptaşul răspunde de refacerea zugrăvelii.
 16. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
 17. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi.În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o sancţiune din  „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.
 18. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.
 19. Se interzice jocul cu mingea în curtea şcolii.
 20. După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii de gimnaziu vor aşeza toate scaunele pe mese.
 21. În perioada martie – noiembrie, elevii de la gimnaziu vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii.
 22. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.
 1. Organizarea activităţii didactice
 2. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare,

culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă. Folosirea machiajului nu este acceptată la elevele de la gimnaziu. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil a dirigintelui.

 1. Elevii navetişti pot citi la bibliotecă sau în sala de studiu până la începerea cursurilor.
 2. Elevii vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei.
 3. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii, pot părăsi sala de cursdoar pentru urgenţe la toaletă cu acordul profesorului.
 4. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.
 5. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
 6. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
 7. Notarea elevilor, indiferent de disciplina studiată, va include în mod obligatoriu în baremul de corectare şi puncte acordate pentru competenţa lingvistică (0,5-1 punct la nota finală).
 8. La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi diplome şi premii. Se vor acorda prmiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută. Toţi elevii cu medii de cel puţin 9,50 vor primi diplome cu specificaţia „menţiune”. Nu se vor acorda premii şi diplome elevilor care au absentat (motivat sau nemotivat) mai mult de 80 de ore în anul şcolar respectiv.
 9. Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe holuri se vor formula în limbile română şi maghiară.
 1. Abateri disciplinare
 2. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
 3. Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare.
 4. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
 5. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
 6. În cazul în care un elev are 5 întârzieri în cadrul orelor de curs, se aplică sancţiunile prevăzute de „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.
 7. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare în faţa clasei însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.
 8. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.
 1. Activităţi extracurriculare
 2. Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele Art. 4 din Legea învăţământului nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport.
 3. Înscrierea elevilor la activităţile internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:
 • caracterul predominant educativ al acţiunilor;
 • necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut;
 • responsabilitatea pentru un comportament exemplar;
 • faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice;
 • faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
 • că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;
 • necesitatea sprijinirii activităţii pentru care elevul se va înscrie.
 • condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii;
 • necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
 • că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
 • necesitatea efectuării unor munci casnice;
 • că elevul va recupera materia.
 • necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect şi de şcoală;
 • prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;
 • să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;
 • sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în timpul derulării activităţii extracurriculare.

Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti. Pentru proiectele internaţionale, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.

Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat, etc.).

 1. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
 2. Comunicarea elev – profesor se va face în limba maghiară şi română şi în afara orelor de curs, dacă acestea se desfăşoară în aceaste limbi.
 3. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de director.

Capitolul IV: Administrarea unităţii şcolare

 1. Directorul

a) Directorul este cel mai responsabil conducător al şcolii, care nemijlocit este subordonat Episcopiei (arhidiocezei) şi în acelaşi timp Inspectoratului şcolar al judeţului, potrivit legii şcolare.

b) Directorul coordonează şi dirijiează toate activităţile şcolii, şi administrative, iar pentru acestea este răspunzator.

c) Directorul coordonează toate problemele materiale şi financiare ale şcolii, asigură dezvoltarea şi modernizarea şcolii.

d) Directorul este responsabilul şcolii, este executantul legilor şi al ordinelor, este preşedintele consiliului de administraţie al şcolii şi al conferinţei corpului profesoral; conduce cu responsabilitate, îndrumă şi supravegează muncile didactice şi educative, precum şi activităţile administrative care au loc în şcoală.

e) Directorul, sau pe cine numeşte el, este preşedintele formaţiei care se ocupă de formarea şi aplicarea curriculumului.

f) Din punct de vedere juridic, directorul reprezintă şcoala în problemele bisericeşti şi sociale.

g) Împarte catedrele profesorilor, se îngrijişte de durata pregătirii orarului, numeşte o echipă de încredere care să pregătească orarul, în caz de boală se îngrijişte de organizarea înlocuirii permanente, supravegează (controlează) dacă orele sunt ţinute cu exactitate, organizează şi coordonează examenul de bacalaureat după legile statutului, se îngrijişte de corectitudinea acestuia. Stabileşte data exerciţiilor spirituale. Controlează munca profesorilor şi a educatorilor.

h) Este obligaţia directorului de a se îngriji, pe cât posibil, ca la fiecare catedră să predea profesor de specialitate.

i) Esta sarcina directorului ca în educaţie şi în învăţământ să se îngrijească de unele proceduri. Din acest punct de vedere supravegează (controlează), ca profesorii să aibă grijă de educaţia intelectuală, sentimentală, estetică şi corporală, bazată pe etica religioasă, şi ca profesorii să-şi îndeplinească cu exactitate obligaţiile, cu evlavie şi conştiinciozitate.

j) Directorul observă progresul fiecărei clase la unele obiecte, de asemenea şi aceea dacă învăţământul se desfăşoară conform curiculumului. De aceea este necesar ca directorul să viziteze cât mai des orele, să verifice cataloagele măcar a dată pe lună, să completeze lipsurile, să urmărească şi să controleze cu atenţie încheierile semestriale şi anuale.

k) Directorul, cu ocazia vizitării claselor se interesează de progresul elevilor, cunoaşte elevul sârguincios şi pe cel mai slab, la conferinţele de clasificare şi control suştine cu propriile lui experienţe grupul profesoral în judecarea progresului elevilor.

l) Directorul, face semestrial un control în şcoală, când se convinge despre ordinea şi curăţenia şcolii şi a colegiului, şi face un raport către Episcopie. În urma controlului şcolar prelucrează concluziile în faţa elevilor.

m) Directorul, în fiecare semestru examinează tezele elevilor, se convinge dacă acestea corespund cerinţelor, apoi dacă corectarea acestora a fost făcută cu conştiinciozitate.

n) Dacă directorul găseşte orice lipsă şi omisiune, face observaţiile necesare dar în nici un caz în faţa elevilor. Experienţele generale le comunică personal sau în caz de nevoie la consfătuirile de control şi metodică, când totodată dă şi îndrumări.

 1. Sarcinile secretarei

a) Programul ei de lucru este de la 8- 16.

b) Păstrează documentele şcolii şi răspunde de ele.

c) Prezenţa ei la secretariat este permanentă, informând directorul despre eventualele comunicări. În absenţă, asigură securitatea documentelor, fiind singura, care are cheile biroului.

d) Păstrează secretul în ceea ce priveşte problemele şcolii.

e) Cunoaşte legile, în ceea ce priveşte şcoala, pe care le aplică în rezolvarea problemelor.

f) Respectă legile de stat şi bisericeşti.

g) Ţine sub cheie, ştampila şcolii.

h) Calculează, încasează şi distribuie salariile profesorilor şi angajaţilor.

i) Scrie condica de prezenţă, păstrează documentele elevilor.

j) Eliberează documentele pentru elevi, profesori şi angajaţi

k) Actele oficiale sunt avizate de director la eliberare.

l) Veghează ca telefonul şcolii să fie folosit numai în probleme de serviciu.

m) Ţine legătura între director, inspectorat, episcopie şi cu biroul economic al Teologiei.

n) În timpul examenelor de admitere şi bacalaureat va fi prezentă în şcoală pe tot timpul şi parcursul desfăşurărilor.

o) Completează diplomele de bacalaureat şi de cantor.

p) Participă la conferiţele profesorilor şi întocmeşte procesul verbal.

q) Asigură ordinea biroului şi a documentelor.

r) Ajută diriginţii în calcularea alocaţiilor şi burselor.

s) Ţine evidenţa burselor.

t) În fiecare zi contrasemnează condica de prezenţă cu profesorii şi angajaţii.

u) Secretara este şi bibliotecara şcolii; ţine evidenţa cărţilor şi le împrumută elevilor.

v) Biblioteca va fi deschisă zilnic între orele 14-16.

w) Are, faţă de elevi, un comportament prietenos, amabil şi le face recomandări, la nevoie.

x) Este o creştină (practicantă) şi va avea o viaţă de familie după legile bisericeşti.

y) Participă la serbările şcolare.

Obs: De obicei este serviabilă şi este dinamică în munca ei.

 1. Consiliul administrativ

a) Consiliul administrativ al şcolii aprobă curriculumul, are în vedere dezvoltarea şcolii, relaţia cu autorităţiile locale, problemele financiare şi administrative.

b) Consiliul administrativ se compune din 11 persoane, este ales de către Consiliul profesoral. Din CA fac parte: directorul (preşedinte), profesorul spiritual, prefectul liceului, profesori, învăţători, educatoare, contabilul şi secretarul şcolii, respectiv reprezentantul consiliului elevilor.

 1. Sarcinile Consiliului administrativ

a) Aplică toate legile ţării şi bisericeşti.

b) Prelucrează oferta educaţională a şcolii.

c) Discută bursele, premiile, criteriile premierilor, precum şi condiţiile în care se acordă ajutoarele sociale ale elevilor.

d) Discută criteriile evaluării anuale.

e) Stabileşze programul managerial anual, statutul angajaţilor, acordarea gradaţiilor, după legea 154/ 1998.

 1. Consiliul responsabil cu curriculumul

a) Se compune din profesori care au o normă întreagă şi sunt numiţi de director.

b) Acest consiliu veghează ca obiectele de studiu să fie alese conform profilului liceului, ele să asigure posibilitatea continuării studiilor de către elevi, chiar dacă ei aleg un alt mod de viaţă (nu vor urma Teologia)

Conferinţele profesorilor: (felul şi tipul lor)

a) Conferinţele regulate:

– administrative

– în legătură cu curriculumul

– de control

– de sfârşit de semestru

– de analiză

– metodice

– conferinţe ale diriginţelor

– de analiză

– de dezbatere pedadogică

– speciale (probl. deosebite)

b) În afara conferinţelor regulate, la nevoie, directorul poate convoca conf.prof. ptr. situaţii speciale, la cererea unei treimi dintre prof. Tema conferinţei se anunţă cu o zi înainte.

c) Cazurile personale, insulte, prejudicii nu se discută în conf. prof.

d) Conf. prof. este prezidată de director (sau delegatul lui) în prezenţa tuturor prof.

e) Se păstrează secretul tuturor problemelor discutate.

 

 1. Educatorii
 1. Părintele spiritual

a) Spiritualul este conducătorul spiritual al micului seminar ocupându-se cu educaţia spirituală.

b) Conduce si aranjează programul spiritual al elevilor din seminar.

c) În fiecare săptămână ţine discursuri de întărire spirituală, exhortaţie pentru elevi.

d) Are grijă ca elevii să aibă confesori.

e) Face propuneri pentru preotul invitat la exerciţiispirituale, după ce a vorbit cu directorul şcolii.

g) Zilnic ţine slujbă pentru elevi. Dacă sunt şi alţi preoţi, atunci se pot schimba prin rotaţie.

h) In cazul unei schimbări neprevăzute la ţinerea slujbei trebuie să-l anunţe pe director.

i) Organizează şi dirijează rugăciunile de dimineaţă, lecturile sufleteşti, şi rugăciunile din luna mai şi octombrie în aşa fel încât să nu deranjeze meditaţiile.

j) Este de dorit ca programele sufleteşti ale elevilor să fie scurte şi cuprinzătoare.

k) Învaţă elevii să ministreze, şi îi pregăteşte pentru serviciu la altar.

l) Condidaţilor la Teologie le scrie caracterizări, dar numai caracterizare exterioară.

m) În aprecierea vieţii religioase de către absolvent, şi în general în educarea religioasă, e nevoie de sobrietate, pentru ca educatorul să nu exagereze în privinţa credinţei. Partea cea mai neplăcută în rândul absolvenţilor, este ignoranţa religioasă şi pe plan religios practic . Elevii vin din diferite locuri în şcoala noastră şi atunci luptă cu problemele sufleteşti şi fizice ale adolescenţei. Nu toate lumea se pregăteşte să fie preot. În educarea vieţii religioase trebuie să ocolim exagerarea, care ar pune în suferinţă viaţa religioasă a absolventului.

 1. Părintele prefect

a) Prefectul sub îndrumarea directorului, împreună cu spiritualul asigură disciplina institutului, ordinea şi curăţenia.

b) Prefectul întotdeauna trebuie să fie aproape de elevi, el controlează deşteptarea în fiecare dimineaţă, viaţa din afara institutului, programele extraşcolare(cantină), camerele pe care le vizitează de mai multe ori pe zi, este prezent la oricare program, controlează exactitatea elevilor şi îi învaţă să păstreze ordinea şi curăţenia. Pe săli, în curtea şcolii şi în timpul liber are grijă să fie ordine, are grijă ca seara să fie linişte şi elevii să se culce la oră fixă şi să se trezească tot aşa.

c) Controlează notele elevilor, ca ele să fie scrise în carnetul de elev, dă sfaturi cu privire la învăţat, şi la folosirea cât mai judicioasă a timpului de învăţat (silenţium).

d) Are grijă ca seminariştii să cunoască comportarea coresponzătoare şi s-o exerseze.

e) Elevii bolnavi îi trimite la infirmerie, la infirmier sau la medic .

f) Urmăreşte şi atrage atenţia în ceea ce priveşte igiena corporală a elevilor, urmăreşte ca elevii să fie ordonaţi şi la nevoie, îi atenţionează.

g) Mereu instruieşte, ajută şi controlează magisterii, ductorii şi pe cei cărora şcoala le-a încredinţat răspunderi (bibliotecar etc.). Săptămânal discută cu magisterii.

h) Este împreună cu elevii la slujba divină.

i) Se îngrijeşte de sănătatea elevilor, de odihna acestora şi de practirea sporturilor.

j) Atenţionează elevii vinovaţi, la nevoie raportează la director, sau propune pedeapsă.

k) Pentru menţinerea unei discipline ferme, trebuie avut grijă să nu se apeleze la favoritisme.

l) În fiecare lună la o dată stabilită, controlează dulapurile elevilor pentru a se convinge de curăţenia şi ordinea şcolii şi a internatului. Rezultatul inspectării îl prelucrează în faţa elevilor (ordinea, curăţenia şi disciplina).

 

 1. Dirigintele

a) Directorul propune pentru fiecare clasă câte un diriginte.

b) Dirigintele este la dispoziţia directorului şi este executantul hotărârilor conferinţei.

c) Dirigintele are obligaţia să se achite de sarcinile trasate de director..

d) Obligaţiile dirigintelui: veghează la întărirea disciplinei, bursele şi să aibă grijă de rezultatele la învăţătură. Ţine orele de educaţie, ptr. care se pregăteşte amănunţit, întocmeşte, planurile semestriale de la începutul semestrului în timp de 15 zile, si le dă directorului ptr. aprobare.

e) Pregăteşte caietul de diriginte, în care notează totul cu devotament. La terminarea clasei a 12-a va avea o caracteriezare completă

f) Obligaţia semestrială este ca o dată pe an să organizeze o excursie în mijlocul naturii, pentru ca elevii să cunoască, să respecte şi să îngrijească natura.

g) Dirigintele la câte două săptămâni trebuie să verifice clasa şi dormitoarele. Rezultatul verificării îl prelucrează clasei, iar constatările le raportează prefectului.

 

 1. 4. Datoriile profesorilor

a) Educatorii (profesorii) trebuie să se gândească la datoriile lor: în primul rând de ei depinde, dacă şcoala catolică îsi poate îndeplini scopurile şi iniţiativele sale.

b) Sinodul declară, ca munca în educaţie este activitate apostolară, care este reală, modernă şi necesară în acelaşi timp. Scopul este servirea societăţii .

c) Datoria profesorului este ghidarea didactică spirituală şi morală a elevilor ; descoperirea a ce este mai bun în ei şi cultivarea acestora. Pentru formarea sistematică, el trebuie să aspire, ca în munca lui de educator şi cadru didactic să fie în pas cu ştiinţa. Profesorul îşi face datoria cu responsabilitate, urmează îndrumările directorului.

d) Profesorul trebuie să ia parte la şedinţele metodice şi profesionale organizate de inspector.

e) Sunt de dorit cadre calificate, fără calificare se poate preda numai cu permisie specială, dacă episcopul îşi dă consinţământul.

f) Dacă cineva vrea să predea la seminarul unic, are nevoie de consinţămîntul episcopului.

g) Profesorul trebuie să ia parte la conferinţe, unde are dreptul de a propune şi a vota. Este dator să participe la serbările din şcoală.

h) Dacă este obstrucţionat în activitatea sa, trebuie să raporteze la director.

i) Este interzis ca profesorii să primească cadouri de la elevi, sau de la părinţi. Este interzisă folosirea elevilor în servicii personale.

j) Educarea religioasă şi morală a tinereţului, păstrarea renumelui bun al şcolii este datoria corpului profesoral, de aceea propria viaţă spirituală trebuie să dea un exemplu bun în trăirea credincioasă a vieţii creştine.

k) Să caute să cunoască personalitatea elevilor, să-i urmărească cu atenţie şi să caute să-i apere de circumstanţe, care pot afecta educarea şi viaţa creştină.

l) Datoria profesorului este ca să prezinte planul calendaristic directorului în 15 zile de la începutul semestrului, şi însărcinările să le îndeplinească conştiincios.

m) Profesorul trebuie să intre la ore cu punctualitate, să predea materia după plan şi după programă.

n) Este datoria profesorului ca să se pregătească pentru ore. Este datoria lui ca să folosească materiale ajutătoare, să-i facă pe elevi să înţeleagă deja pe parcursul orei, sau să facă exerciţii.

o) Dacă numărul de ore oficial nu este de ajuns, profesorul trebuie să ofere elevului prilej, ca prin consultaţile de după amiază să poate învăţa materia. În felul acesta contribuie la creşterea nivelului şcolii.

p) Are obligaţia întocmirii planificărilor, notează absenţele, asigură notarea ritmică.

q) După lege directorul, profesorii şi diriginţii au salarii pentru activitatea lor. Cheltuielile de navetă sunt suportate de arhiepiscopie.

r) Profesorii cu normă întreagă pot primi, la nevoie, locuinţă din partea arhiepiscopiei.

 1. Magisterii

a) Magisterii însoţesc elevii toată dupăamiaza sunt împreună cu prefectul, au grijă de ordine, de disciplină, si de linişte în clasele respective.

b) Au grijă de respectarea programului şi a ordinii, cei care nu respectă regulile, trebuie să se fie avertizaţi cu severitate. Dacă avertizarea nu a avut efectul constat, respectivul elev va trebui să se prezinte la prefect.

c) Cererile justificate ale clasei trebuie aduse la cunoştinţă conducătorilor.

d) Magisterii veghează asupra comportamentului, curăţeniei şi a ordinii în clasă, în cameră, în dulapuri şi în bănci.

e) În clasă, ei conduc rugăciunile, citesc programul de zi, îi învaţă pe elevi, la slujirea altarului şi se ocupă de ei, pentru ca în clasele respective să se formeze o atmosferă adecvată.

f) Magisterii sunt obligaţi ca pe toţi elevii să-i trimită la plimbare în oraş, în aşa fel ca în şcoală sau în internat să nu rămână nimeni. (În pauza de prânz) .

g) Dacă ceva îl înpiedică în îndeplinirea obligaţiilor atunci îl anunţă pe prefect.

h) Magisterii care vin în încinta seminarului, sunt ogligaţi să respecte regulile seminarului şi ale Teologiei.

i) Dacă prefectul nu este în scoală, atunci magisterii au dreptul să învoiască elevii, ca aceştia să-şi rezolve problemele, dar după aceea trebuie să anunţe prefectul.

j) Magisterii tebuie să ţină evidenţa pe ore a fiecărui elev asupra activităţii acestuia şi a locului de desfăşurare a acesteia..

k) Magisterii înfiecare săptămână, controlează şcoala, după ce au văzut clasa, dormitoarele şi ordinea dulapurilor, se conving că elevii sunt curaţi şi lasă lucrurile în internat ordonate. Rezultatul controlului trebuie prelucrat în faţa elevilor şi se fac propuneri, în scopul întăririi curăţeniei şi ordonii. Rezultatul controlului se raportează săptămânal prefectului.

 1. Ductorii

a) La propunerea directorului şi a prefectului, dintre elevii cl. a XII – a se aleg ductorii, adică elevii care vor avea grijă de ordine şi disciplină în clasă, în lipsa magistrilor.

b) Dintre ei, se numeşte nu ductor- şef, care îi reprezintă pe elevi şi este membru în consiliul de administraţie.

c) Sub îndrumarea ductorilor, a magistrilor şi a prefectului, ca fraţi mai mari, se veghează la disciplina şi ordinea şcolii.

d) Ductorii participă la viaţa spirituală a clasei, unde unde se fac rugăciunile, conduc elevii la liturghie, au grijă pentru formarea unui spirit conform profilului seminarului.

e) Sub supravegherea lor îşi îndeplinesc sarcinile şi ceilalţi elevi

f) Ductorii numai supraveghează şi îndrumă, ei nu învoiesc elevi şi nu iau iniţiative.(Nu învoiesc elevi pentru rezolvarea unor probleme, pentru înfirmerie, cabinet medical ,poştă).

g) Şi ductorii răspund pentru elevii absenţi

 1. Angajaţii liceului

a) Angajaţii de la birou îşi fac datoria conform legilor şi indicaţiilor directorului, faţă de care răspund. Sunt obligaţi la spirit de răspundere şi discreţie.

b) Serviciul lor (munca de birou, contabilitatea, inventarul) se va face conform legilor statului şi ale bisericii.

 

 1. Îngrijitorii şi alţi angajaţi

Îngrijitorii şcolii acordă respect directorului şi profesorilor. Datoria lor este de a îngriji şcoala, mobilierul, asigură reparaţiile, curăţenia şi îşi vor îndeplini conştiincios sarcinile date de director.

Toate pagubele, actele de indisciplină, dezordinea, trebuiesc raportate imediat directorului.

 1. Procesul instructiv

a) Se desfăşoară conform curiculumului aprobat de M. E. N. şi de autoritatea eparhiei noastre.

b) Durata orelor de curs este 50 de minute.

c) Recreaţiile sunt de 10 minute cu o recreaţie mare (20’) la ora 10.50 până la 11.10.

d) Orele încep cu o rugăciune, la ora 12 se zice “Ingerul Domnului” şi la ora 14 tot o rugăciune.

e) Notarea şi tezele se desfăşoară conform normelor legiferate.

 1. Întocmirea orarului

a) Orarul se întocmeşte în prima săptămînă a anului şcolar.

b) De întocmirea orarului şcolii răspunde directorul, care numeşte o comisie de întocmire a orarului, pe care îl verifică şi îl aprobă.

Capitolul V.: Reguli privind folosirea sălilor de specialitate

 

Laboratorul de informatică

 1. Laboratorul de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la materia Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratorului, elevii vor aranja scaunele sub mese.
 2. Accesul elevilor în laboratorul de informatică se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi spaţiul laboratorului de informatică.
 3. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului dacă nu afectează buna funcţionare a calculatoarelor şcolii.
 4. Profesorul de informatică are obligaţia de a verifica laboratorul în care se desfăşoară activităţi educative la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile. Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorul va verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
 1. Profesorul care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratorul de informatică îşi va planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator.
 2. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

Sala de sport

 1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al directorului.
 2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiţi de către profesor.
 3. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport.
 4. Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.
 5. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor.
 6. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
 7. Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către director).
 8. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine profesorului.

Biblioteca

 1. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.
 2. În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.
 3. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.
 4. Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

Capitolul V.: Activităţi extracurriculare la micul seminar

 

 1. Cercurile de autoinstruire

a) În afara orelor din program elevii au de obicei un cerc de autoinstruire cu întrebări referitoare la literatură, istorie, biologie, artă.

b) Cercurile sunt îndrumate de profesori.

c) Secretarul cercului este ales de elevi.

d) Profesorul coordonează munca elevilor, în aşa fel încât să nu fie supraaglomeraţi. La diferite teme participă mai mulţi profesori.

e) Regulile şi tematica cercului va fi conformă cu recomandările directorului şi ale autorităţii bisericeşti.

 1. Revista şcolii: „Szikla”

a) Revista elevilor dă posibilitatea autoexprimării gusturilor şi preocupărilor elevilor.

b) Revista are un profesor responsabil şi doi redactori, aleşi de director.

c) Profesorul care se ocupă de revistă, revizuieşte materialele, le corectează pentru publicare şi numele său figurează pe coperta revistei.

d) Revista se scoate cu aprobarea directorului pentru numărul respectiv .

e) Profesoara de lb.maghiară corectează greşelile de ortografie şi stil.

f) Dacă revista e scoase în altă limbă decît cea maghiară, corectura o face profesorul de specialitate respectivă.

g) În redacţie au acces numai redactorii responsabili şi acolo se lucrează numai pentru revistă.

 1. Serbările şcolii, relaţiile cu clasa înfrăţită,excursii

a) Serbările obligatorii ale şcolii sunt: ” Veni Sancte “, sărbătoarea personalităţii care dă numele şcolii -” Te Deum “, Preasfânta Zămislire (8 dec.) şi carnavalul. Nu se ţin cursuri, dar e obligatoriu un program de comemorare.

b) Responsabilul cu serbările de carnaval este dirigintele cl. a XII-a, care răspunde de conţinutul moral al serbării.

c) Materialele prezentate la carnaval şi Moş-Nicolae primesc aprobarea dirigintelui şi directorului; un exemplar se păstrează în arhiva şcolii.

d) Şcoala poate să organizeze serbări speciale dorite, dar cu aprobarea Episcopului..

e) La serbările şcolare participă toţi profesorii.

f) Sub conducerea diriginţilor, se organizează excursii în diferite zone ale ţării.

g) Până la terminarea Seminarului, toţi elevii trebuie să cunoască cele mai frumoase regiuni ale ţării şi apoi locurile străine.

h) La excursie (pe clasă sau pe şcoală) participă toţi elevii şi minimum doi profesori.

i) Excursiile de la sfârşitul săptămânii(ieşirile) se fac cu participarea unui profesor.

j) Diriginţii şi profesorii însoţitori trebuie să stimuleze elevilor capacitatea de a preţui frumuseţiile naturii(caracterul educativ)

k) Cu clasa înfrăţită întîlnirea se organizează o dată pe an.

l) Programul acestei întîlniri îl face dirigintele şi îl aprobă directorul.

m) Dirigintele participă obligatoriu la aceste întîlniri.

n) De incidentele ce pot avea în excursii răspunde dirigintele şi profesorii însoţitori

o) Înaintea oricărei excursii, dirigintele face o pregătire a elevilor pe teme de circulaţie,de apărare, împotriva incendiilor etc.., se întocmeşte nu proces verbal de luare la cunoştinţă, care se depune la secretariat.

 1. Zilele de sărbătoare

a) Zilele libere în afara duminicilor sunt următoarele:

– 29 sept.-hramul Catedralei (Sf. Mihail)

– 1 nov.- ziua tuturor Sfinţilor

– 2 nov.- pomenirea tuturor morţilor

– 2 febr.- prezentarea lui Isus la templu

– 25 martie- Bunavestire

– Miercurea Cenuşii

– Rusaliile (2 zile)

– Inălţarea la cer

În fiecare an şcolar directorul are dreptul să acorde două zile libere neconsecutive.

– Zilele excursiilor : 1-2 zile, cu aprobarea directorului.

b) În cazul în care zilele mai sus menţionate au loc în zile de lucru cursurile se pot recupera sâmbăta.

Capitolul VI.: Măsuri privind eliminarea risipei de energie

 

 1. Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia au obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă două zile la rând temperatura în clasă este prea mare sau prea scăzută.
 2. La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa. În cazul în care la sălile de clasă neocupate vor fi găsite geamurile sau uşile deschise, respectiv lumina aprinsă, dirigintele clasei va strânge în decurs de o săptămâna de la elevii vinovaţi 30 lei şi îi va preda la contabilitate primind o chitanţă.
 3. Profesorii sunt obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar. În cazul supraîncălzirii claselor, profesorii vor închide încălzirea din termostatele radiatoarelor.
 4. Profesorii de serviciu vor verifica pe lângă starea de curăţenie şi încadrarea temperaturii în limite normale (18-22 grade).

 

Capitolul VII.:

Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

 

 1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
 2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.
 3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
 4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
 5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta sau motoreta. Pietonii, bicicliştii şi elevii care se deplasează cu motoreta nu vor purta căşti pentru a asculta muzică.

Cuvînt de încheiere

 

După ce adolescentul de pe băncile Seminarului s-a maturizat şi a părăsit poartea şcolii, să-şi reamintească cu recunoştinţă de acel “alma mater ” care prin reguli severe şi pe cărările disciplinei l-a educat şi l-a pornit pe drumul vieţii.

 

Alba Iulia, 10 septembrie 2008

Director:

Gál László

Hírlevél Bejelentkezés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.

Feliratkozási kérelmed elküldték!

Előfizet