Gyertek, kövessetek!Iskolánk – a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) – Erdély egyik legrégibb oktatási intézményének (mely már a középkori káptalanok idejében létesült és működött a gyulafehérvári szentistváni székesegyház közelében) a jogutóda. A régmúlt időkben itt képezték Erdély papjait és világi értelmiségét. 1578-ban a jezsuiták újraalapították, majd a XX. század hajnalán a Gróf Majláth Gusztáv Károly Főgimnázium nevet vette fel és viselte az államosításig. 1953-1990-ig Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolaként működött, mint a négy erdélyi magyar római katolikus egyházmegye fiúgimnáziuma és kisszemináriuma. Az 1990-es változások során az állami oktatási hálózat részévé vált, de megőrizte sajátos teológiai jellegét, és a Líceumi Szeminárium nevet vette fel.

 

      Az iskola – a líceumi oktatás mellett – kántorképzésre is lehetőséget nyújt, a Római Katolikus Érsekség védnöksége alatt, és szeretettel várja azokat a fiúkat, akik a VIII. osztály sikeres elvégzését követően Isten hívó hangját érzik lelkükben, vagy akik mélyebben meg akarnak ismerkedni a kereszténységgel, és katolikus nevelésben szeretnének részesülni.

        Az iskola teológiai profilú, felkészíti a diákokat, hogy teológiai vagy – ha azt nem óhajtják – bármely filológiai, történelmi, vagy más humán egyetemi szakon folytathassák tanulmányaikat. 

      A GMGK tanári kara kiváló, szakképzett pedagógusokat számlál. Az utóbbi időben bebizonyította, hogy olyan kompetenciával rendelkezik, amely képes a harmadik évezred diákjait színvonalas felkészültséggel érettségi vizsgára bocsátani, és útnak indítani az életben. 

      Iskolánk új épülete tantermekkel, korszerű info-teremmel, kápolnával, laboratóriumokkal, könyvtárral és sportteremmel rendelkezik. Hazai viszonylatban kiváló tanulási lehetőséget és minőségi ellátást nyújt a kiváló körülmények között bentlakó diákoknak. 

        Azoknak, akik jó zenei hallással rendelkeznek, iskolánk tizenkét szintetizátorral fölszerelt zenetermet és szaktanárt biztosít; segítségükkel szakképesítést és kántordiplomát szerezhetnek. Ezen kívül tanintézetünkben kiváló kórus is működik, mely hazai kórusversenyeken többször felhívta magára a szakemberek figyelmét. Külföldi turnék során rendszeres vendége a recski “Fúj, süvölt a Mátra szele” kórustalálkozónak, s még a strassburgi Európai Parlamentben is fellépett. 

      Erkölcsileg ingatag, szabados világunkban iskolánk kiemelten fontos tevékenységének tartja a nevelést, mely a kipróbált és világszinten elismert krisztusi elveken alapszik. A „kisszemináriumi” lelki nevelés arra hivatott, hogy tanulóinkat közelebb vigye Krisztushoz, aki egész életükre gazdaggá teheti őket erkölcsileg és lelkileg. A keresztény és európai nevelés által növendékeink elsajátíthatják a becsületes, illedelmes viselkedés szabályait, Isten és az embertárs szeretetét, az egészséges életmódot, az odafigyelést a gyengébbekre, mely a harmadik évezredben mind-mind nélkülözhetetlen lételem lesz. 

      Iskolánk Dsida Jenő Irodalmi Köreszaktanár irányításávallehetőséget nyújt tanulóinknak, hogy irodalmi kincseinket mélyebben megismerjék, vagy azokatmiközben tehetségüket fejlesztik – maguk is gyarapítsák. Az iskola diákjainak lehetőségük van a Szikra szerkesztőségében az iskolai folyóiratot írni és szerkeszteniEzt a munkát számítógépekkel jól felszeret szerkesztőségi szoba biztosítja.

        A diákok szabad idejükben – a heti tornaórákon kívül is – különféle sportokat űzhetnek. Gyakran szervezünk kirándulásokat bel- és külföldre, melyek során történelemmel, kultúrával, földrajzzal, a természet szépségeivel és értékeivel ismerkedhetnek. Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a székesfehérvári Ciszterci Gimnáziummal. Évente többször kulturális jellegű előadást rendezünk. Tanulóink már több alkalommal vettek részt zarándoklatokon is (kül- és belföldön), melyek szintén az európai nevelés jegyében történtek. Ezen kívül számos tudományos és vallásos versenyen vettünk és veszünk részt, melyek szintén a diákok szabadidejének a személyiségfejlesztő, hasznos felhasználását célozzák. Mindehhez számos külföldi és honi ösztöndíj-lehetőséget kínál az iskola azoknak, akik tanulmányi és magaviseleti előmenetelükkel tanúsítják szorgalmukat és elkötelezettségüket (Bécsi Szent István Egylet, a Gyulafehérvári Caritas, “Bani de liceu”, szociális stb. ösztöndíjak). 

                                                                                                                                          

  Mester, hol laksz?kérdezte egyszer valaki az Úr Jézust.

Jézus azt felelte:

  Gyere, nézd meg!

      Ha úgy gondolod, hogy Jézus ebbe az iskolába hív, gyere bátran felvételizni.

      Az evangéliumban olvassuk, hogy Jézus sok ifjút hívott meg tanítványai közé. A tanítványok hallgattak Jézusra, és boldogan szegődtek a nyomába. Ha netán így gondolod te is, jelentkezz mihamarabb a plébániádon, és mondd el szándékodat a papbácsinak!

      A GMGK szeretettel vár!